Chú cảnh sát giao thông

Đầu đội kê pi                               Mọi hướng dừng ngay
Tay đeo găng trắng                      Khi chú dang tay
Mặc cho trời nắng                        Hai chiều xuôii ngược
Giữa ngã tư đường                      Phía sau, phía trước
Gậy chỉ bốn phương                    Đừng ngại chờ lâu
Người người đi đúng                    Mọi người nhắc nhau
Gậy đưa thẳng đứng                    Đợi tay chú chỉ