9 biện pháp phòng ngừa Covid-19 trong tình hình mới

9 biện pháp phòng ngừa Covid-19 trong tình hình mới

Để ngăn ngừa dịch Covid-19 phát tán rộng rãi trong cộng đồng, Bộ Y tế đưa ra khuyến cáo mới nhất về phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đề nghị người dân thực hiện đầy đủ. 9 biện …

Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học

Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học

UBND HUYỆN ĐAN PHƯỢNG TRƯỜNG MN SONG PHƯỢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Song Phượng, ngày 31 tháng 01 năm 2021   THÔNG …