Công điện số 13/CĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2021 của chủ tịch UBND huyện Đan Phượng về việc triển khai các biện pháp cấp bách, phòng, chống dịch Covid 19 trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước

Dưới đây là toàn bộ nội dung công điện