KÊ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 6/2019– KHỐI 4 TUỔI

Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 05/6 đến ngày 28/6/2019

Th 4 HĐTH

Tạo các con vật từ lá cây ( Đê tài)

HĐTH

Nặn đồ dùng cá nhân bé thích ( Đề tài)

HĐTH

Dạy trẻ làm con nghé ọ từ lá cây ( Đề tài)

HĐTH

Tạo hình các con vật từ khuôn ( Đề tài)

Th 5 HĐÂN

NDTT: NH “ Bàn tay mẹ”

NDKH: VĐMH “ Nhà mình rất vui”

HĐÂN

NDTT: Dạy múa “  Gia đình nhỏ hạnh phúc to” ”

NDKH: NH “Ba ngọn nến lung linh”

HĐÂN

NDTT: NH “ Chỉ có một trên đời”

NDKH: VĐMH” Mẹ ơi có biết”

 

HĐÂN

NDTT: Hoạt động biểu diễn văn nghệ: các bài hát về gia đình: Nhà  mình rất vui; Gia đình nhỏ, hạnh phúc to; Mẹ ơi có biết

Th 6 HĐLQVT

Ôn phân biệt các hình

 

HĐLQVH

Truyện: Tích Chu ( Dạy trẻ kể lại truyện)

1.

HĐLQVT

Ôn tập số lượng trong phạm vi 4

 

HĐLQVH

Thơ: Mùa hạ tuyệt vời ( Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm)